Inspreek reactie Bestemmingsplan Binnenstad

Bestemmingsplan Binnenstad 2012 Voorontwerp

18 juni 2013, door BZP en OND

Inspreekreactie voor de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte betreffende het Bestemmingsplan Binnenstad van Belangenvereniging Zuidpoort en Belangenvereniging De Oude en De Nieuwe Delf.

Geachte raadsledenleden,

Donderdag besluit u als raad inzake het Bestemmingsplan Binnenstad 2012.

Er is de afgelopen jaren breed gesproken over het bestemmingsplan o.a. middels de zgn stadslabs. Een initiatief van de gemeente wat begin 2011 is ingezet. Wij kunnen niet anders dan onze waardering voor dit (geregisseerde) proces uitspreken. Het heeft in ieder geval geleid tot een groter bewustwording voor wat een bestemmingsplan betekent voor de stad en zijn inwoners en daarmee duidelijk de betrokkenheid van burgers bij zijn of haar leefomgeving verhoogd. 

Maar wij als bewoners ervaren 24uur 7dagen per week wat in de binnenstad speelt en signaleren - net zoals de gemeente - in gang zijnde ontwikkelingen. Omdat dit bestemmingsplan het kader is voor de komende 10 jaar hebben wij zowel plan als plankaart opnieuw zeer zorgvuldig van voorstellen ter verbetering en optimalisering voorzien.

Onze belangrijkste aandachtspunten/doelstellingen zijn in het kort geformuleerd:

  • Bescherming van de kwaliteit van de openbare ruimte in de binnenstad;
  • Beperking van de uitbreidingsmogelijkheden voor horeca en terrassen in de binnenstad
  • Het beperken van de ongebreidelde groei van kamerverhuur in de binnenstad

Inhoudelijk hebben wij in het verleden deze punten bij verschillende fracties mogen toelichten en ook intensief met de gemeente besproken.
Het voor u liggende ontwerp bestemmingsplan is daardoor dan ook op een aantal belangrijke punten verbeterd en aangepast. Het opnemen van een terraszone kaart vinden wij dan ook een grote winst.

Zoals u zich kunt voorstellen vinden wij dat er nog een aantal verbeterpunten noodzakelijk zijn. Wij hebben de punten verwoord in onze zienswijze van 15 januari 2013. Helaas heeft de gemeente bijna alle door ons naar voren gebrachte punten afgewezen.
Van de ruim 24 punten die wij ingebracht hebben willen wij er nog 2 uitlichten die duidelijk verband houden met de voor ons o zo belangrijke leefbaarheid in de binnenstad.

Horeca
Als eerste zouden wij willen noemen de mogelijkheden die het bestemmingsplan gaat bieden voor uitbreiding van de mogelijkheden tot het vestigen van horeca en terrassen in de binnenstad. Mede door afschaffing van het FLS (blz. 48).

Afgaande op de recent gevoerde discussie in het kader van de nieuwe horeca en terrassen nota is gebleken dat een deel van de thans aanwezige horeca het lastig heeft. Daarnaast hebben vertegenwoordigers van de lokale horeca en Koninklijke Horeca Nederland regelmatig laten weten dat er ruim voldoende (kwantitatief) horeca in de binnenstad aanwezig is.

Meer is niet automatisch beter en betekent daarnaast ook dat een grotere concurrentie niet bevorderlijk is voor individuele omzet en kwaliteit. De koek kan ten slotte maar lx verdeeld worden! Er is echter wel behoefte aan kwalitatief hoogwaardige horeca. Deze uitspraken zouden er juist toe moeten leiden dat het bestemmingsplan niet voorziet in uitbreiding van aanwezige horeca en terrassen in de binnenstad buiten de genoemde bestemming "Pleinen 1 en 2". Specifiek dus geen uitbreiding van horeca in de enkelbestemming Centrumgebied, bijzonder winkelgebied (C-BG) en ook zouden de kades van de hoofdgrachten gevrijwaard dienen te zijn van horeca activiteiten.

Kamerverhuur
Ons tweede punt heeft betrekking op de toeneming van kamer verhuur in panden van de binnenstad. Wij hebben globaal zo'n 1.100 kamers geteld verdeeld over ongeveer 150 panden. Dit aantal groeit sterk onder invloed van de huidige economische ontwikkelingen en de vraag die groter is dan het aanbod. Natuurlijk wordt er al van oudsher kamers verhuurd in de binnenstad en wij hebben dan ook niets tegen kamerverhuur maar een evenwichtige spreiding over de (binnen)stad is denken wij van wezenlijk belang voor een leefbare en gastvrije binnenstad.

Andere steden (zoals bijv Eindhoven) hebben de begrippen wonen en kamerverhuur vastgelegd in het bestemmingsplan zodanig dat er voor kamerverhuur een omzettingsvergunning nodig is en een ontheffing van het bestemmingsplan.
Vergunningplicht geldt:

  • wanneer kamers worden verhuurd aan twee of meer personen indien de eigenaar tevens woonachtig is in de betreffende woning;
  • wanneer kamers worden verhuurd aan drie of meer personen indien de eigenaar niet tevens woonachtig is in de betreffende woning.

Als deze begrippen niet worden gedefinieerd ontbreken handen en voeten om de woonbestemming te beschermen.

Wij hadden dan ook gehoopt dat de gemeente Delft deze begripsbepalingen in het bestemmingsplan had opgenomen om de voorgenomen eigen doelstelling om panden niet onttrekken aan woonbestemming gestalte te kunnen geven.