Geluidsoverlast tramlijn 19 en Sebastiaansbrug

Geluidsoverlast tramlijn 19

14 augustus 2013, door BZP

Momenteel wordt door Sensornet in opdracht van de HTM over een lange periode het geluid van de trams aan de Westvest gemeten. Op deze manier wil de HTM vaststellen of er een verband is "tussen de geluidshinder en het onderhoud van de rails en de trams". Dat er onderzoek plaats vindt is natuurlijk positief te noemen ware het niet dat dit eigenlijk veel te laat is. Al jaren ondervinden bewoners van de Westvest en de Wateringsevest enorme geluidsoverlast van de langsrijdende trams. Het bochtige tracée en verouderde onderstellen van de GTL8-trams zijn mogelijk de boosdoeners en veroorzaken een oorverdovend gepiep.

De Belangenvereniging Zuidpoort heeft al in het verleden zijn zorgen uitgesproken over de gevolgen voor de omwonenden van de Zuidwal, Zusterlaan en Sebastiaansbrug wanneer het nieuwe tramtracée in 2015 hier langs gaat rijden. Onlangs zijn deze zorgen alleen maar groter geworden door de aanvraag omgevingsvergunning van de provincie Zuid-Holland inzake de vernieuwing van de Sebastiaansbrug. Inmiddels hebben wij deze zorgen ook overgebracht aan de provincie en de gemeente. Uit ons schrijven van 25 juli 2013 citeren wij het volgende:

De Belangenvereniging maakt zich ernstig zorgen over de mogelijke gevolgen voor omwonenden van de Zuidwal, Zusterlaan en Sebastiaansbrug. De aanpassing van het tracé, het verticaal alignement i.c.m. de boogstraal van het tramtracé, de verandering van de verkeersstromen - er komen twee tramsporen bij - en het kunststoffen hef gedeelte van de brug zullen zeker voor veranderende geluidswaarden gaan zorgen. Wij vragen ons af of er bijvoorbeeld onderzoek is gedaan naar de geluidsaspecten van het kunststoffen hefgedeelte als hier (zwaar) verkeer, zoals trams en vrachtauto’s overheen gaan. Uit het rapport blijkt ook niet welke maatregelen er worden genomen om eventueel geluidsoverlast tegen te gaan. Nergens in de aanvraag wordt ook het eventuele ‘piepen’ van de tram in de bocht als probleem meegenomen. Een krappe boogstraal van 38 meter i.c.m. het hellingspercentage van 3,66% bij aansluiting op de aanbrug zal zeker geluidsoverlast van de rijdende tram tot gevolg gaan hebben. Elders in Delft - bij de Westvest/Zuidwal - heeft een (te) krappe boogstraal al enorme geluidsoverlast (‘piepen’) veroorzaakt. 

De provincie heeft in middels geconstateerd dat als gevolg van de aanleg van de brug er een ernstige geluidsoverschreiding is:
Uit de resultaten blijkt dat vanwege de wijzigingen aan de St. Sebastiaansbrug bij 14 appartementen sprake is van reconstructie volgens de wet geluidhinder. Omdat geluidbeperkende maatregelen niet mogelijk zijn c.q. stuiten op bewaren van financiële aard, geven wij het bevoegd gezag in overweging om voor deze 14 appartementen een hogere waarde vast te stellen” (Bijlage 7 Geluid - Akoestische onderzoek p16).

Met andere woorden: Er gaat geluidoverlast plaatsvinden - gemeente pas de normen aan zodat er geen bezwaar gemaakt kan worden.

De Belangenvereniging zal blijven opkomen voor de belangen van de direct omwonenden en zal daarom binnenkort het stadgewest Haaglanden, de HTM en de gemeente Delft om uitleg vragen en aandringen op nader (geluids) onderzoek. Uitgangspunt hierbij is dat de krappe boogstraal i.c.m. het hellingspercentage niet tot geluidsoverlast zal mogen leiden. Tevens dienen door de betrokkenpartijen de eventuele gevolgen en bijbehorende oplossingen duidelijk te worden benoemd.

Lijn 19: Zuidwal Zusterlaan SebastiaansbrugDe nieuwe bocht bij de Sebastiaansbrug/Zuidwal

Afgelopen zondag heeft Jesper Neeleman het volgende artikel in Delft op Zondag geschreven:

"GTL 8-trams zijn ‘geen afdankertjes’, dus hoeven omwonenden zich volgens Haaglanden geen zorgen te maken"

DELFT – Tram 19 rijdt vanaf 2015, als de nieuwe Sebastiaansbrug gereed is, ook richting Technopolis. Westvest-bewoner Gerrit van Straalen, die zich sinds vorig jaar bezighoudt met geluidsoverlast veroorzakende trams, vreest het ergste voor omwonenden van het toekomstige tracé. Hij vernam onlangs dat hier in de toekomst de GTL 8-trams, dus de bekende rood-witte trams die vaker door Delft rijden, worden ingezet. Dat zijn volgens Van Straalen dezelfde voertuigen als die nu bij hem voor de deur geluidsoverlast veroorzaken. “Als lijn 19 uiteindelijk de TU-wijk inrijdt, worden de bewoners van de Zuidwal, het Mijnbouwplein en de wijde omgeving geterroriseerd door de geluidsoverlast van de overjarige, afgeragde trams van het model GTL 8”, waarschuwt van Straalen. Hij heeft daarom een tip voor omwonenden van dit tracé. “Zij kunnen het best nu al kabaal gaan maken bij de HTM, Stadsgewest Haaglanden, Gemeente Delft en de media.”
Volgens Sandra Slagboom, woordvoerster van Stadsgewest Haaglanden, is er voor omwonenden van het toekomstig tracé geen reden om zich zorgen te maken over geluidsoverlast van trams. “Er is geen verschil met de huidige situatie, waarin op lijn 1 en lijn 19 ook met GTL 8 worden gereden.” De GTL 8-trams zijn volgens Slagboom ‘geen afdankertjes’. “De trams zijn onlangs helemaal gereviseerd en kunnen tot 2025 in dienst blijven. Pas rond of na 2020 wordt een besluit genomen over de vervanging van de GTL 8-trams.” Gerrit van Straalen hoort tegenwoordig overigens minder herrie van trams dan voorheen. “Soms is de overlast nog enorm, maar er zijn ook tijden dat we geen overlast ervaren, van geen enkele tram. Dit laatste is voor mij reden om aan te nemen aan te nemen dat geen enkele tram overlast hoeft te veroorzaken. Maar over het algemeen wordt het extreme aantal decibellen dat we in de winter van 2012 vaststelden niet meer bereikt."

Filmpje: Delft, piepende tram die door bocht gaat Westvest

Gillende tram op de korrel (AD 13-8-2013)

Reacties

Door anoniem op
Het onderzoek "vernieuwing St. Sebastiaansbrug Bijlage 7 Geluid" laat zien dat het geluid ten gevolge al het wegverkeer ten opzichte van de heersende situatie met 2 dB toeneemt. Dat is nauwelijks een ernstige overschrijding te noemen. De berekende waardes liggen nog onder de maximale waarden van 63 dB. Het vaststellen van deze hogere waarde geeft de mogelijkheid de geluidisolatie van de woningen te onderzoeken. het binnenniveau in de betreffende woningen moet namelijk gewaarborgd worden. Dit onderzoek heeft overigens niks met booggeluid van doen. Er is namelijk nog geen sprake van een kans dat dit misschien op zou kunnen treden. Het artikel is bangmakerij. Misschien kunnen jullie eens met de NSG (ook in de buurt) over het onderwerp praten.

Door Gerrit van Straalen (niet gecontroleerd) op
Beste Anonimus, u kunt beredeneren en onderzoeken zoveel u wilt, het enige dat telt is de ervaring van omwonenden. We zijn nu 3 jaar verder, (aug. 2016) en er is nog steeds sprake van geluidsoverlast. Ik heb in 2012 contact gehad met NSG, de Nederlandse Stichting Geluidhinder. Zij lieten mij weten niets te zien in dit onderwerp. De subsidie voor deze club kan dus beëindigd worden. Het zelfde geldt voor de Inspectie Leefmilieu en Transport, ILT. Zij lieten mij weten hier niet over te gaan. Duidelijk is dat zij hun naam moeten wijzigen. Waarom schrijft u anoniem? De indruk ontstaat dat u in dienst bent van HTM. Gerrit van Straalen warmstra2@ziggo.nl