Gemeente Delft: Aanpassingen parkeerbeleid

Parkeren in Delft: een ramp?

6 maart 2013, door gemeente Delft

Hierbij informeert het college u over aanpassingen van het parkeerbeleid.

Aanleiding
Er is de afgelopen tijd berichtgeving geweest in de (social) media vanwege de wijzigingen in het parkeervergunningbeleid in de binnenstad per 1 januari en de wijziging van de bloktijden per 1 oktober. Ook zijn er vragen van bewoners uit de omgeving van de Paardenmarkt en Gasthuisplaats gekomen om overdag te mogen parkeren op de terreinen. Daarnaast hebben de ondernemers uit de omgeving Choorstraat in de binnenstad ingesproken in de raadscommissie SVR en zijn brieven ontvangen van het Bestuurlijke Overleg Binnenstad en de Winkeliersvereniging De Klis. Wij hebben naar aanleiding daarvan en op basis van monitoring en analyse een aantal wijzigingen voorbereid, in overleg met beide ondernemersverenigingen.

Kadernota Parkeren
De aanleiding van de Kadernota Parkeren was de onduidelijke parkeersituatie op straat en de wens voor een eenduidiger, dus gastvrijer parkeerbeleid. Door het nieuwe, eenduidige parkeerbeleid is het aan bezoekers van Delft gemakkelijk uit te leggen waar ze kunnen parkeren. Namelijk op de terreinen en in de garages. Hierdoor is binnen loopafstand van maximaal 500 m (circa 6 minuten lopen) altijd een parkeeraltematief voor bezoekers beschikbaar. Voor de binnenstad is de begintijd van 9.00 naar 10.00 gegaan, om een mogelijkheid te bieden gemakkelijk spullen op te halen. Tot 10.00 uur kan gratis worden geparkeerd. In het verleden bleken bezoekers zich nog al eens te vergissen en met een runshopticket op een vergunninghoudersplek te gaan staan, vaak met een boete tot gevolg. Daarom zijn alle betaalde parkeerplaatsen langs de grachten en straten (runshop- en mixplaatsen) verdwenen en zijn gelijktijdig de terreinen overdag specifiek voor bezoekers aangewezen. Een eerste voorstel om kortparkeren ('flitsparkeren') in de binnenstad overal toe te staan (met een progressief parkeertarief), stuitte op weerstand van bewonersverenigingen en een deel van de ondernemers. Het alternatieve nu uitgevoerde plan had bij besluitvorming wel voldoende draagvlak en een ruime meerderheid in de raad.

Aanpassingen
Wij willen naar aanleiding van de signalen uit de stad een paar aanpassingen van het parkeerbeleid doorvoeren die passen binnen het kader van eenduidig en gastvrij parkeerbeleid. Het college zal het "uitvoeringsbesluit parkeervergunningen" waar nodig aan passen. De aanpassingen betreffen:

  1. Vergunninghouders B mogen maandag tot en met zaterdag vanaf 17.00 uur parkeren op de Gasthuisplaats (dit was vanaf 18.00 uur, op koopavond vanaf 21.00 uur en op zondag). Hiermee wordt recht gedaan aan werkenden die voor 18.00 uur thuis komen.
  2. Het parkeerterrein op de Voorstraat krijgt hetzelfde regime als de Gasthuisplaats, vanwege de nabijheid van het winkelgebied. Gezien de beperkte parkeercapaciteit en voldoende altenatief voor vergunninghouders in de directe omgeving worden geen supplementsvergunningen afgegeven. Ondernemers met vijfdaagse bedrijfsvergunning mogen er wel parkeren, net als op de andere parkeerterreinen.
  3. Op de Paardenmarkt worden de beperkingen voor vergunninghouders geschrapt als pilot tot 1 januari 2015, vanwege de verdere ligging tot het winkelgebied. De situatie zal gemonitord worden, waarbij de mogelijkheid bestaat tot verlenging na 1 januari 2015.
  4. Op de Gasthuisplaats en de Voorstraat wordt de parkeerbebording nog in maart verduidelijkt. Parkeerboetes die het gevolg zijn van onduidelijke bebording op de Gasthuisplaats en Paardenmarkt, worden na bezwaar geseponeerd.
  5. Er wordt een vijfdaagse parkeervergunning bedrijven in de schil ingevoerd, bedoeld voor werknemers van bedrijven zonder eigen parkeervoorziening. Er bestaat al een 7-daagse vergunning voor bedrijven.
  6. Communicatie en monitoring: Instellen klankbordgroep bewoners en ondernemers. De komende weken wordt de opzet van de klankbordgroep uitgewerkt; Daarna zullen mensen benaderd gaan worden om zitting te nemen; Aanpassing tariefkaart automaten binnenstad (reeds uitgevoerd); Blijvend communiceren over en monitoring van het parkeerbeleid.
  7. Nabij de Choorstraat worden twee "30 minuten"-laad-/losplaatsen
ingericht als tijdelijke regeling tot aan de digitale handhaving (1 januari
 2015) en een digitale bezoekersregeling voor nader te bepalen
bedrijven. In de Kadernota Parkeren is aangekondigd dat er een digitale
bezoekersregeling voor bedrijven met maatschappelijke functie in de binnenstad komt, voor kortstondig parkeren van bezoek in de directe nabijheid. Deze regeling zal per 1 januari 2015 operationeel zijn. We zullen belanghebbenden in overleg treden of de digitale regeling in de behoefte voorziet en waar bijstelling nodig is. Uitgangspunten van de regeling zijn het voorkomen van fraude, geen negatieve gevolgen voor vergunninghouders en geen toename van zoekverkeer. De voorwaarden zijn wij aan het uitwerken.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Delft

Meer info: parkeren in de binnenstad