Ideeën welkom voor nieuw coalitieakkoord

Ideeën welkom voor Delft

9 april 2014, door gemeente Delft

Ideeën welkom voor nieuw coalitieakkoord
Delftenaren kunnen hun ideeën aandragen voor het nieuwe coalitieakkoord. Dit kan tijdens een inspreekbijeenkomst op donderdagavond 17 april, vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis.

De fracties van D66, STIP, GroenLinks, PvdA en VVD werken op dit moment aan een coalitieakkoord voor de komende vier jaar. In de besprekingen die ze hierover voeren, willen de partijen ook suggesties meenemen van anderen. De bijeenkomst op 17 april biedt ruimte aan geïnteresseerden om ideeën mee te geven. Aanmelden als inspreker kan door een mail te sturen aan nsmit@delft.nl.

Daarnaast plannen de coalitiepartners nog een gesprek (op uitnodiging) met maatschappelijke organisaties in de stad om hun inbreng te horen. De coalitiepartners betrekken de inbreng en ideeën bij hun besprekingen.

De vijf partijen zijn vorige week begonnen met het formatieproces, onder leiding van Harry ter Braak als onafhankelijk formateur. Aan de vorming van de coalitie is een informatieronde vooraf gegaan. Die gesprekken en verkenningen hebben geleid tot de voorgenomen coalitie met D66, STIP, GroenLinks, PvdA en VVD.

Informateur Huub Halsema geeft in de bijeenkomst op 17 april ook een toelichting op zijn bevindingen tijdens het informatieproces, waarop fracties desgewenst kunnen reageren.

Delftenaren in gesprek met de raad
De tweede bijeenkomst van het inwerkprogramma van de gemeenteraad staat op donderdag 10 april vanaf 19.30 uur in het teken van het contact met de stad.

‘De stad’ is in dit geval een aantal Delftenaren die op 19 februari 2014 deelnamen aan een debat van AD/Haagse Courant, enkele initiatiefrijke Delftenaren en enkele deelnemers van de cursus Politieke Participatie die een jaar geleden werd gehouden.

Onder leiding van Nico Jouwe start deze ontmoeting om 19.30 uur in de burgerzaal. In korte interviews laat hij enkele Delftse initiatieven de revue passeren en wordt de actuele stand van zaken in de Delftse politiek belicht.

Om 20.30 uur wordt het gesprek tussen de fractievoorzitters en de genodigden voortgezet in de raadszaal. Centraal onderwerp is de komende raadsperiode. Wat verwachten deze Delftenaren de komende vier jaar van het nieuwe gemeentebestuur? Vinden zij voldoende gehoor bij de politiek? Wat verwacht u van betrokken Delftenaren? En hoe zou de raad om kunnen gaan  met initiatieven en ideeën uit de stad, zoals die bijvoorbeeld via De Stem van Delft door Delftenaren worden ingediend?

De bijeenkomst is openbaar en duurt tot uiterlijk 22.00 uur.