Parkeerbeleid: van eenduidigheid naar chaos

Gasthuisplaats

11 april 2014, door BZP & OND

Kanttekeningen van de samenwerkende belangenverenigingen bij de 'reparaties' aan het parkeerbeleid in de binnenstad (B).

Aan de Commissie 'Algemeen' t.b.v. bespreking in de vergadering van 15 april a.s.

De Kadernota Parkeren die in maart 2013 werd vastgesteld door de raad werd voorafgegaan door diverse inspraakrondes en overlegsessies waaraan ook de bewonersorganisaties in de binnenstad actief hebben bijgedragen. Het motto voor het nieuwe beleid was: de juiste parkeerder op de juiste plaats, vergunninghouders op het maaiveld en bezoekers in de garages, en vooral ook: eenduidig beleid. Het beleid zoals vastgesteld werd werkte grotendeels naar behoren, al hebben we voor betere bebording inmiddels diverse voorstellen aangedragen. Na de recente ‘reparaties’ moeten we echter constateren dat het nu geldende regime in gebied B tot een lappendeken is verworden, en wat niet valt uit te leggen aan bewoners en bezoekers.

Ten aanzien van de ‘reparaties’ op Gasthuisplein en Max Havelaarplein speelt nu de volgende situatie:
Bewoners dienen ’s morgens voor 10.00 hun auto van de pleinen te halen, waarna deze pleinen voor een groot deel leeg staan omdat ze uitsluitend gebruikt mogen worden door bezoekers, plus een bijzondere categorie vergunninghouders. Dat zijn de zogeheten supplementhouders met vergunning BG (Gasthuisplaats) die wonen tussen Kethelstraat t/m het zuidelijk deel van de Koornmarkt. Overige bewoners van Koornmarkt en ook van Oude Delft beschikken alleen over vergunning B en moeten dus overdag hun auto’s verwijderen. Dat terwijl bezoekers op korte loopafstand de Zuidpoort garage vinden.

Hoewel na vaststellen van de nota een evaluatie werd toegezegd, is bovengenoemde verandering van het regime zonder overleg met bewonersorganisatie ineens in werking getreden. Wij stellen voor om deze reparaties te heroverwegen. Een groot aantal verkeersbewegingen en groeiend zoekverkeer is nu namelijk de praktijk.

Vergelijkbare situatie doet zich voor op Max Havelaarplein. Zoekverkeer rijdt af en aan via Noordeinde/Kolk/Voorstraat. Een route die al de voornaamste toevoerroute vormt voor o.m. Avalex en diverse aanvullende horeca vuilophaalservice en vrijwel alle leveranciers voor de noordelijke binnenstad.

Wij verzoeken de nieuwe raad om aan te dringen op overleg met zowel bewoners als ondernemers om tot een logisch en effectief gebruik van de plaatsen op maaiveld zowel als de garages te komen. Een beleid dat past binnen de doelstellingen van de Kadernota en zo eenduidig wordt als het oorspronkelijke uitgangspunt, zodat het ook aan mensen valt uit te leggen.

Belangenvereniging De Oude en De Nieuwe Delf, Ansje Jonquière-Kamps
Belangenvereniging Zuidpoort, Floris le Conge Kleyn