Zuidpoort spreekt in...

Afstand politiek - burger groot!

Foto Fleur Norbruis - Afstand politiek - burger moet kleiner!

17 april 2014, door BZP

Delft staat in de komende collegeperiode opnieuw voor grote opgaven. De vijf onderhandelende partijen – D66, STIP, GroenLinks, PvdA en VVD – hechten daarom aan de inbreng van partners in de stad voor het opstellen van een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Op 17 april hebben Delftenaren hun ideeën voor Delft kunnen indienen. Zo’n 20 Delftenaren hebben zich daarvoor aangemeld waaronder de belangenvereniging Zuidpoort.

De volgende tekst heeft de secretaris van de vereniging onder de aandacht van de vijf onderhandelende partijen gebracht:

Geachte raadsleden,

Dank voor de mogelijkheid om suggesties te kunnen leveren aan het mogelijk te sluiten coalitieakkoord.

Als belangenvereniging - met ruim 300 leden - hebben wij de afgelopen jaren - samen met andere betrokken partijen in de binnenstad - geprobeerd een positieve bijdrage te leveren aan het leefklimaat van de stad voor zowel bewoners, ondernemers als ook bezoekers.
Wethouder mevr. Junius heeft ons de afgelopen periode regelmatig betrokken bij de te vormen plannen.

Wij hopen dat dit de komende 4 jaar voortgezet gaat worden en bijvoorkeur regelmatiger en in een vroegtijdig stadium voordat de piketpaaltjes reeds zijn geslagen. Wij pleiten dan ook voor meer 'voorinspraak' samen met andere betrokkenen partijen in de binnenstad. Voorinspraak zoals recent bij het opstellen van de horeca & terrassennota heeft plaatsgevonden. En wat geresulteerd heeft in het binnenkort te ondertekenen 'horeca convenant'.

Een ander aspect waar waar wij de nieuw te vormen coalitie op willen wijzen is dat door alle bezuinigingen van de afgelopen tijd de binnenstad duidelijk aan het verrommelen is. Graffiti, onkruid, zwerfvuil en fietswrakken, om maar een paar zaken te noemen, tasten het beeld aan van onze mooie binnenstad en laten een slechte indruk achter op bezoekers. De binnenstad ondervindt hiervan materiële en immateriële schade met als gevolg een neergaande spiraal. Hier genereren bezuinigingen een averechts effect.

En als laatste punt willen wij pleiten voor het verbeteren van de openbareruimte in de binnenstad. De Nieuwe Langendijk als rode loper naar de binnenstad is een mooi begin maar nog onvoldoende uitgewerkt. Wij zouden dan ook graag zien dat de rode loper gebieden worden uitgebreid. Letterlijk van oost naar west - van Koepoort tot aan die andere poort, het station - en van noord naar zuid bijvoorbeeld van Doelenplein naar Vesteplein. Autobus vrij. Domein van voetgangers en fietsers waar auto's te gast zijn. En goed toegankelijk voor zowel jong als oud.

Met deze rode loper gebieden kan Delft op duidelijker onderscheiden en aantrekkelijker worden voor iedereen. Denk aan een 'mode-as' langs de Oude- en Nieuwe Langendijk of een 'cultuur-as' van Doelenplein (filmhuis) tot aan Vesteplein (theater, bioscoop).

Visie en ambitie van het nieuw te vormen college zijn dan ook onontbeerlijk voor een leefbare stad.
Hopend op een mooi coalitie akkoord wensen wij u veel wijsheid.