Ledenvergadering 17 oktober 2017

Op dinsdag 17 oktober 2017 aanvang 19:30 zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats vinden. 
Locatie is wederom café De Nieuwe Prins, hoek Oosteinde/Zuiderstraat.

De agenda is als volgt:
1. Opening, tekenen presentielijst
2. Financiën 2016 (kascie etc / besluit door leden)
3. Mededelingen bestuur (2018/SCMD/samenwerking andere verenigingen/etc.)
4. LAGA – convenant overlast (besluit door leden)
5. Verkamering in Delft
6. Ontwikkelingen in het Zuidpoort gebied: Kruisstraat / Sebastiaansbrug / V&D locatie / Asvest / Gasthuisplaats
7. Rondvraag en sluiting

Een belangrijk agendapunt is het te ondertekenen convenant met Laga. Het convenant is tot stand gekomen in samenspraak met de gemeente, verschillende omwonenden, vve's en betrokken belangenverenigingen. Wij denken dat het een goede zaak is als BZP het convenant mede gaat ondertekenen om zodoende (en als een van de initiatiefnemers) een vinger aan de pols te houden. Wij denken dat het convenant een belangrijke stap is om de buurt en de directe omgeving van LAGA leefbaar te houden en om op een goede manier met elkaar om te gaan. 

Het convenant mag en zal geenszins een vrijbrief zijn voor de (nieuw)bouwplannen van Laga. De Belangenvereniging blijft m.b.t. deze plannen op het standpunt staan dat de huidige locatie ongeschikt is voor een grote en ambitieuze sportvereniging met ruim 750 leden en de daar bijbehorende reeks van activiteiten.

Jaarstukken 2016 zullen op de vergadering worden uitgedeeld en besproken.

We zien u graag op dinsdag 17 oktober!