Wie zijn wij?

In oktober 1991 is de Belangenvereniging Zuidpoort opgericht. Gestart als reactie op enkele onzalige plannen rondom het theater is de vereniging al snel door de gemeente als een volwaardige gesprekspartner geaccepteerd. Dit heeft geleid tot een reeks aanpassingen in de plannen van met name het Zuidpoort gebied. De laatste jaren is concrete planontwikkeling nog maar zelden een onderwerp van overleg met de gemeente. Nu is leefbaarheid het centrale thema, met alle aspecten die daaraan vastzitten. Dit levert wel een andere verhouding met de gemeente op. Was de vereniging tijdens planvorming kritisch opbouwend, nu is deze positie soms lastig vol te houden. Zeker als de gemeente geen actie onderneemt – en dat gebeurt helaas maar al te vaak – dan lopen wij het risico zeurderig over te komen terwijl wij juist constructief en proactief willen bijdragen.

De afgelopen jaren hebben verschillende buurtorganisaties, zoals bijvoorbeeld het Wijkoverleg Zuidelijke Binnenstad, zich bij de vereniging aangesloten. Er wordt intensief samengewerkt met andere belangenverenigingen zoals TU-Noord, Wateringsepoort en Grachtengebied Zuid. De Belangenvereniging Zuidpoort ontvangt geen subsidie en is geheel afhankelijk van vrijwillige bijdragen en donaties. Momenteel ondersteunen ruim 300 bewoners en ondernemers de vereniging. 

Onze missie en visie hebben wij als volgt omschreven:
Het vertegenwoordigen van het gemeenschappelijk belang van zowel bewoners als ondernemers in het overleg met gemeentelijke instanties. De Belangenvereniging Zuidpoort stelt zich proactief op voor de verder ontwikkeling van het Zuidpoort gebied als onderdeel van de binnenstad van Delft en geven een visie die is samengesteld door actief te communiceren met haar achterban. De Belangenvereniging Zuidpoort zet zich actief in voor het verbeteren van de leefbaarheid binnen de kaders van rechten, plichten, toezicht en handhaving.

Bedieningsgebied Belangenvereniging Zuidpoort:

Zuidpoort, Delft weergeven op een grotere kaart

Hoe functioneert de vereniging?

Ledenvergadering 
Eén keer per jaar houdt de vereniging een algemene ledenvergadering. Meestal in Buurthuis De Molshoop. De functie van de ledenvergadering is:

 • het controleren van het bestuur;
 • evaluatie van het lopende jaar;
 • bepalen speerpunten komende jaar;
 • besluiten over mandaat aan het bestuur voor inhoudelijke zaken.

Wanneer belangrijke beslissingen genomen moeten worden, bijvoorbeeld wel of niet in beroep gaan tegen een beslissing van de gemeente, dan wordt een extra ledenvergadering uitgeschreven.

Bestuur
De functie van het bestuur is om samen met de deelnemers van de kerngroep te zorgen dat helder en op tijd de besluiten over standpunt en strategie tot stand komen. Het bestuur voert overleg met de gemeente en andere betrokken instanties. Het bestuur dient tegenover de leden verantwoording af te leggen voor de besluiten van de kerngroep en tegenover partijen buiten de vereniging de koers en opstelling te verduidelijken. Bestuursleden zijn tekenbevoegd en mogen namens de vereniging juridische procedures voeren. Dit laatste alleen na het nodige mandaat van een ledenvergadering. De Belangenvereniging staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 40398409. 

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen: 

 • Dannie van Seters, (vice-)voorzitter
 • Sonja Sint, penningmeester
 • Floris le Conge Kleyn, secretaris
 • Henk van Bergen, algemeen lid
 • Jan Snijders, algemeen lid
 • Marriette Eygenhuysen, algemeen lid
 • Jan Aarts, algemeen lid

De vereniging is op zoek naar een geschikte kandidaat voor de functie van voorzitter. 

Kerngroep
De naam is illustratief want de kerngroep vormt het belangrijkste orgaan van de vereniging. Regelmatig vergadert de kerngroep in buurthuis de Molshoop. Alle bestuursleden zijn ook direct lid van de kerngroep. Daarnaast bestaat de kerngroep uit geïnteresseerde en betrokken leden die willen bijdragen aan de besluitvorming, de uitwerking van standpunten en de strategiebepaling. Deze leden zijn niet verantwoordelijk in de zin van de statuten. Kerngroepleden zijn niet tekenbevoegd en niet bevoegd tot het voeren van een juridische procedure namens de vereniging.  Sinds 2011 is de kerngroep samengesteld uit verschillende werkgroepen te weten:

 • Actualiteiten
 • Handhaving
 • Evenementen
 • Verkeer en Fietsen
 • Groen
 • Communicatie

Besluiten in de kerngroep worden in principe op basis van consensus genomen. In de praktijk wordt dit vrijwel altijd bereikt. Dit betekent dat standpunten van minderheden uitvoerig besproken worden wat meestal tot verscherping of verdieping van het besluit leidt. Vrijwel elke planontwikkeling zorgt voor de nodige tijdsdruk. Te lang discussiëren is dan domweg niet mogelijk, leidt tot vertraging, knopen moeten soms snel worden doorgehakt.

Werkgroepen
De taken van deze werkgroepen zijn:

 • bepalen van standpunten;
 • standpunten op hoofdlijnen voorleggen aan de ledenvergadering;
 • standpunten nader uitwerken op basis van het mandaat van de ledenvergadering;
 • strategie bepalen om tot eensluidende standpunten te komen;
 • rapporteren aan de leden.

De leden van de verschillende werkgroepen kunt u hier vinden.

Aangesloten verenigingen
Verenigingen die binnen de Belangenvereniging participeren blijven in principe autonoom en kunnen minderheidsstandpunten in blijven nemen. Zelfstandige acties (brieven, indienen van zienswijzen en bezwaren, in beroep gaan) van dergelijke verenigingen zijn toegestaan en worden soms gezien als aanvullend op het standpunt van de Belangenvereniging.

Vergaderingen Kerngroep
De vergaderingen van de kerngroep zijn openbaar en toegankelijk voor alle leden en overige geïnteresseerden. Alle leden ontvangen per mail een uitnodiging. Het wordt op prijs gesteld als u vooraf uw komst meldt. Indien u een bepaalt onderwerp zou willen bespreken dan kunt u dit voorafgaand aan de vergadering melden aan de secretaris van de Belangenvereniging middels een e-mail bericht aan: info@zuidpoort.org

Website
Deze website is actief sinds 15 november 2011. De inhoud van de website valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur (BZP) en wordt bijgehouden door de secretaris. De website uit de periode 2000-2011 kunt u hier vinden en onze eerste website uit de periode 1997-2000 is ook nog op het internet terug te vinden onder deze link.  

Archief
Ons archief uit de periode 1991-2003 is ondergebracht bij het gemeentelijk Archief Delft. Een overzicht van de beschikbare stukken vindt u hier. De stukken zijn fysiek in te zien bij het Archief Delft.

Statuten
Onze statuten kunt u downloaden middels deze link.